Asbestsanering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit zeer fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest werd vroeger veelal toegepast in bouwwerken zoals asbestcement (o.a. golfplaten, rioolbuizen en bloembakken) als brandwerende beplating, isolatie en in vloerbedekkingen. Maar sinds 1 juli 1993 is het toepassen van asbesthoudende materialen verboden.

Avezaat Sloopwerken & Asbestverwijdering BV is sinds 1997 gecertificeerd voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit gebouwen en objecten e.e.a. conform de richtlijnen van het certificatieschema voor het procescertificaat Asbestverwijdering. Sinds 2023 is Avezaat Sloopwerken & Asbestverwijdering BV komen te vervallen en voeren we de werkzaamheden nog steeds uit maar dan onder Avezaat Aannemingsbedrijf BV.

Wij beschikken over vakkundig personeel en materieel om een asbestsanering conform deze laatste regelwetgeving en procedures uit te voeren. Al het materieel dat wordt ingezet bij een asbestsanering voldoet aan de laatste normen en keuringen.

Alle asbestsaneringen worden uitgevoerd onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Deze persoon beschikt over de juiste kennis op het gebied van de uitvoering en veiligheid rondom een asbestsaneringsproject. Al het overige personeel dat wordt ingezet bij asbestsaneringsprojecten beschikt over het certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV).

Voordat een gebouw mag worden gesloopt of sloopwerkzaamheden mogen plaats vinden, dient deze vooraf geïnventariseerd te worden op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Deze inventarisatie dient door een hiervoor gecertificeerd onderzoeksbureau (SC540) te worden uitgevoerd. Op basis van de asbestinventarisatie zal door de gemeente ook een sloopvergunning worden afgegeven. Deze twee documenten zijn essentieel voordat een asbestsanering mag worden uitgevoerd. Het is de taak van de opdrachtgever om deze documenten aan de saneerder te overhandigen maar wij kunnen u daarbij natuurlijk altijd assisteren.

Van Avezaat Aannemingsbedrijf BV ontvangt u na de sanering een exemplaar van de eindmeting of visuele inspectie van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. Deze eindmeting of visuele inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en hiervoor certificeert laboratorium.

Het asbestafval wordt door ons in eigen beheer afgevoerd naar een erkende eindverwerker.